Table 3 of Maxia, Mol Vis 2018; 24:853-866.


Table 3. Semiquantitative analysis of immunostaining.

Antigens Pterygium Conjuntiva
SE-TCs S-TCs PVS-TCs VE SE-TCs S-TCs PVS-TCs VE
PDGFRa +++ +++ +++ +++ + + + +
CD34 +++ +++ +++ +++ + + + +
c-kit - - - - - - - -
Nestin +++ +++ +++ +++ - - - -
Vimentin ++ ++ ++ ++ + + + +
α-SMA - - +++ - - - ++ -
Laminin ± ± ± - ± ± ± -
S100 ± ± ± - ± ± ± -
VEGF ++ ++ +++ +++ - - - -
CD133 - - - +++ - - - -
CD31 - - - +++ - - - +++