Figure 4 of van den Hurk, Mol Vis 2005; 11:263-273.


Figure 4. Alignment of cbEGF-like domains

Alignment of the cbEGF-like domains of Drosophila (Dm) Crumbs (CRB; M33753), human (Hs) CRB1 (AY043325), and human (Hs) CRB2 (AY720432). Amino acid substitutions identified in the cbEGF-like domains of CRB2 in RP and LCA patients are indicated under the alignment. Identical amino acids are indicated in red and conserved residues in blue. Components of each line: organism, protein name, number of EGF-like domain, N-terminal amino acid position of the EGF-like domain, amino acid sequence of the EGF-like domain.

Dm CRB EGF4   386  DTDECASQ--PCQNNGSCID--------------------------RINGFSCDCSGT-----GYTGAFCQT
Dm CRB EGF5   425  NVDECDKN--PCLNGGRCFDTYG--------------------------WYTCQCLDG------WGGEICDR
Dm CRB EGF11   646  DVDECTLHPKIC-GNGICKNEKG--------------------------SYKCYCTPG------FTGVHCDS
Dm CRB EGF12   685  DVDECLSF--PCLNGATCHNKIN--------------------------AYECVCQPG------YEGENCEV
Dm CRB EGF13   723  DIDECGSN--PCSNGSTCIDRIN--------------------------NFTCNCIPG------MTGRICDI
Dm CRB EGF14   761  DIDDCVGD--PCLNGGQCID--------------------------QLGGFRCDCSGT-----GYEGENCEL
Dm CRB EGF15   800  NIDECLSN--PCTNGAKCLDRVK--------------------------DYFCDCHNG------YKGKNCEQ
Dm CRB EGF16   838  DINECESN--PCQYNGNCLERSNITLYQMSRITDLPKVFSQPFSFENASGYECVCVP------GIIGKNCEI
Dm CRB EGF17   902  NINECDSN--PCSKHGNCN----------------D----------GIGTYTCECEP------GFEGTHCEI
Dm CRB EGF18   940  NIDECDRYN-PCQRG-TCYDQID--------------------------DYDCDCDAN------YGGKNCSV
Dm CRB EGF24  1794  DIDEC-LNT-ECLNNGTCINQVA--------------------------AFFCQCQPG------FEGQHCEQ
Dm CRB EGF25  1832  NIDECADQ--PCHNGGNCTDLIA--------------------------SYVCDCPED------YMGPQCDV
Dm CRB EGF28  1950  DINECESN--PCQNGGQCKD---------------L-----------VGRYECDCQGT-----GFEGIRCEN
Dm CRB EGF29  1989  DIDECNMEGDYCGGLGRCFNKPG--------------------------SFQCICQKP------YCGAYCNF
Hs CRB1 EGF4   148  DHDECASS--PCQNGAVCQDGID--------------------------GYSCFCVP------GYQGRHCDL
Hs CRB1 EGF5   186  EVDECASD--PCKNEATCLNEIG--------------------------RYTCICPHN------YSGVNCEL
Hs CRB1 EGF6   224  EIDECWSQ--PCLNGATCQDALG--------------------------AYFCDCAP------GFLGDHCEL
Hs CRB1 EGF7   262  NTDECASQ--PCLHGGLCVD--------------------------GENRYSCNCTGS-----GFTGTHCET
Hs CRB1 EGF9   339  DLNECNSN--PCQSNGECVELS--SEKQYGRITGLP----SSFSYHEASGYVCICQP------GFTGIHCEE
Hs CRB1 EGF10  397  DVNECSSN--PCQNGGTCENLPG--------------------------NYTCHCPFDNLSRTFYGGRDCSD
Hs CRB1 EGF16  1177  NIDECFSN--PCIHGN-CSDRVA--------------------------AYHCTCEPG------YTGVNCEV
Hs CRB1 EGF17  1214  DIDNCQSH--QCANGATCISHTN--------------------------GYSCLCFGN------FTGKFCRQ
Hs CRB1 EGF19  1297  DIDECASD--PCVNGGLCQDLLN--------------------------KFQCLCDV------AFAGERCEV
Hs CRB2 EGF3   108  DIDECASR--PCHHGATCRNLAD--------------------------RYECHCPLG------YAGVTCEM
Hs CRB2 EGF4   146  EVDECASA--PCLHGGSCLDGVG--------------------------SFRCVCAP------GYGGTRCQL
Hs CRB2 EGF5   184  DLDECQSQ--PCAHGGTCHD--------------------------LVNGFRCDCAGT-----GYEGTHCER
Hs CRB2 EGF6   223  EVLECASA--PCEHNASCLEGLG--------------------------SFRCLCWP------GYSGELCEV
Hs CRB2 EGF7   261  DEDECASS--PCQHGGRCLQRSDPALYGGVQAAFPG-----AFSFRHAAGFLCHCPP------GFEGADCGV
Hs CRB2 EGF8   320  EVDECASR--PCLNGGHCQDLPN--------------------------GFQCHCPD------GYAGPTCEE
Hs CRB2 EGF9   358  DVDECLSD--PCLHGGTCSDTVA--------------------------GYICRCPET------WGGRDCSV
             |   |  |                         |   |
             E187  | G159A                       A351T  |
                P116L                            M145T

van den Hurk, Mol Vis 2005; 11:263-273 <http://www.molvis.org/molvis/v11/a31/>
©2005 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535